Skip to content

Úvod

Letná dovolenka
26.7. 2021 – 15.8.2021

Zariadenie opäť otvoríme 16.8. 2021


V Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. paragraf 32b. Pozostáva z vykonávania odborných, obslužných a ďalších činností, alebo vykonávanie súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre poskytovaný druh sociálnej služby, v súlade s odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom a platným VZN mesta Žilina.

Kapacita zariadenia s počtom 45 miest je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline.

Detské zariadenie  poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie na troch oddeleniach, spravidla od 1 do 3 rokov veku dieťaťa, kvalifikovaným personálom. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializáciu. Umožňuje voľné hry detí, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie, oddych, čím je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia.

Zariadenie je otvorené v pracovné dni od 6:00 hod do 16:30 hod.

Prevádzka zariadenia je počas sviatkov a pracovného voľna prerušená.

V čase letných a zimných prázdnin je zariadenie zatvorené. V lete obyčajne v termíne 3 týždne na prelome júla a augusta. V zime v termíne školských vianočných prázdnin.

Rodičia sú vopred oboznámení o plánovanom uzatvorení zariadenia.