Skip to content

Prijatie do zariadenia

Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia je podanie písomnej „Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia.“ Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina.

Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu, tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia.

Následne Mesto Žilina  – odbor sociálny a bytový ,uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v konkrétnom zariadení s každým rodičom ( zákonným zástupcom ) odo dňa, kedy dieťa nastúpi do Zariadenia na adaptačný proces.

Žiadateľ osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia, vedúcej zariadenia, v čo najkratšom čase, ktorá žiadateľovi poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa. V prípade, ak dieťa nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej zariadenia, prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový.

Bližšie informácie získate osobne v klientskom centre, telefonicky +421 41 70 63 503 poprípade emailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Odbor sociálny a bytový – poverený pracovník : Mgr. Miriam Číková 

Telefonicky  +421 41 70 63 212 poprípade emailom na adrese: Miriam.Cikova@zilina.sk