Skip to content

Poplatky

Úhrada za sociálnu službu v zariadení v zmysle platného VZN

Výška úhrady za poskytovanú odbornú a obslužnú činnosť pre deti od 1 roka veku do 3 rokov veku je vo výške 310 €/dieťa/mesiac.

Výška úhrady za poskytovanú odbornú a obslužnú činnosť pre deti nad 3 roky veku (najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa) je vo výške 100 €/dieťa/mesiac.

Výška úhrady za poskytovanú obslužnú činnosť – celodenné stravovanie (raňajky, obed, desiata) je vo výške 2,20 €/dieťa/deň.

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.pdf