Skip to content

O nás a našich aktivitách

d-jasle-vo-1

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY DETSKÉHO ZARIADENIA

Výchovno-vzdelávacia činnosť v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku, uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je súčasťou režimu dňa. Režim dňa je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí v jednotlivých triedach. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný, zmysluplný a aktívny pobyt každého dieťaťa.

Vďaka našim kvalifikovaným zamestnancom (detské a zdravotné sestry), môžeme podporiť talent, komunikačné schopnosti, motorickú zručnosť a komplexný rozvoj každého dieťaťa.

Súčasťou režimu dňa sú:

  • hry a hravé činnosti – spontánne, alebo detskou sestrou navodzované hry a hravé aktivity detí. Súčasťou hier a hravých činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity, hudobno – pohybové a telovýchovné chvíľky
  • pohybové a relaxačné cvičenia – obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia
  • edukačné aktivity – cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
  • pobyt vonku – obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizujú sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
  • odpočinok – realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) – realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami detského zariadenia.

Režim dňa

Čas: Činnosti:
  6,00  –  8,00 hod. ranný filter, hry a hravé činnosti, ranné dospávanie
  8,00  –  8,30 hod. ranné cvičenia pomocou pesničiek a pohybových riekaniek
  8,15  –  9,00 hod. desiata, kŕmenie, hygiena, prebaľovanie malých detí
  9,00  –  9,45 hod. zamestnanie/ didaktické aktivity
  9,45 – 11,30 hod. pobyt vonku, hranie prispôsobené ročnému obdobiu
11,15 – 12,00 hod. obed, kŕmenie detí, hygiena
12,00 – 14,00 hod. spánok, odpočinok detí
14,00 – 14,45 hod. olovrant, hygiena detí
14,45 – 16,30 hod. voľné hry, záujmové činnosti, odovzdávanie detí rodičom

 

Stravovanie detí

Stravovanie pre deti je zabezpečené v našej vlastnej kuchyni. Kuchyňa má vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Stravu a pitný režim pripravujú a vydávajú kuchárky s adekvátnym vzdelaním.

Strava je poskytovaná, tak aby v plnej miere poskytovala deťom zdravé – hygienicky nezávadné jedlo, v ktorom sú zastúpene všetky dôležité zložky potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa. Dodržujeme pitný režim detí a denne podávame čerstvé ovocie a zeleninu. 

Pozrite si aktuálny jedálniček.

 

Aktivity detí

V priebehu roka organizujeme pre deti karneval, bábkové divadlo, Deň detí, Mikuláš, oslavy narodenín a menín a iné aktivity podľa ročného obdobia a možností.

Kalendár aktivít na rok 2020/2021 (PDF)


Edukačné činnosti detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Veľká Okružná 82

Edukačná činnosť má vždy istý výchovný cieľ a metodický postup. Náplňou edukačnej činnosti, je plnenie úloh z jednotlivých zložiek výchovy. Program výchovnej práce zahrňuje úlohy z oblasti telesnej, rozumovej, pracovnej, hudobnej a výtvarnej výchovy, obsahom ktorých je vždy mravný prvok.

Telesná výchova –  cieľom je vytvoriť u dieťaťa systém základných pohybových zručností, dosiahnuť optimálnu zdatnosť a odolnosť organizmu a vytvoriť návyk pravidelnej pohybovej činnosti v každom ročnom období.

( Chôdza, beh, skok, lezenie, akrobatické cviky, zdravotné cviky, podávanie a hádzanie ľahkých predmetov, oboznamovanie sa s vodou, snehom, jazda na detských vozidlách, otužovanie… )

Rozumová výchova – cieľom je v prvých troch rokoch života rozvíjať poznávacie procesy a reč dieťaťa v súlade s individuálnymi predpokladmi a vytvoriť dobré základy na celoživotné utváranie osobnosti zo stránky rozumovej, poznávacej a dorozumievacej.

( Oboznamovať deti s blízkym životným prostredím, oboznamovanie s prírodou, rozvíjanie vnímania, pozornosti a sústredenosti, predstavivosti, pamäti detí, rozvíjanie reči… )

Pracovná výchova – cieľom je primeranými spôsobmi rozvíjať samostatnosť a tvorivosť dieťaťa, posilňovať jeho narastajúcu zodpovednosť, pomáhať pri zvládnutí sebaobslužných a hygienických návykov. Úlohy pracovnej výchovy sa svojim obsahom dopĺňajú s ostatnými výchovnými zložkami, a tak sa významne zúčastňujú na utváraní rozumových schopností s mravným prvkom, a tak celej osobnosti dieťaťa.

( Rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov, hra s materiálom, konštruktívna hra, napodobňovacia hra, pomoc pri práci dospelých… )

Hudobná výchova – cieľom je prispievať k harmonickému rozvoju dieťaťa a utvárať elementárne základy jeho estetického cítenia. Etapové ciele sa stanovujú s vedomím, že dieťa v rannom veku je na začiatku hudobného vývinu, a preto sa dosahujú postupne a majú dlhodobý ráz.

( Sluchová výchova, počúvanie hudby a spevu, spev,  hudobno – pohybová výchova, inštrumentálna činnosť… )

Výtvarná výchova – cieľom je rozvíjať spontánnu tvorivosť detí, vyvolať radosť a spokojnosť a to prostredníctvom kreslenia, maľovania a modelovania. Súbežným cieľom je rozvíjať vnímanie, myslenie, reč, motoriku ruky a zmysel pre krásu.

( Bezobsažná čmáranina, obsažná čmáranina, znaková kresba… )

Cieľom mravnej výchovy, ktorá je prvkom v každej výchove, je zabezpečiť postupnú socializáciu a adaptáciu dieťaťa, koordinovať rozvíjajúce sa sebauvedomenie so zreteľom na sociálne prostredie a ostatné deti tak, aby pred vstupom do MŠ bolo schopné rešpektovať základné pravidlá spoločenského správania v styku s ostatnými deťmi a dospelými.

( Citová výchova, výchova spoločenského správania… )

Powered by WordPress | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 2024. Všetky práva vyhradené. | webhosting: MaM multimedia